На берегах грайливого Хоролу
  Де дуб старезний листям шелестить,
  Вітає нас гостинно рідна школа,
  Щоб мудрості й добру усіх навчить
.

       Початок народної освіти в Розбишівці датований 40-ми роками ХІХ ст. В той час діяли так звані «домашні шкілки грамотності», які створювалисьмісце-вими служителями церкви(священ-ником Михайлом Борковським, дяком ДаниломДрючевським), а також освіченою жінкою, уродженкою Петербурга, прізвище якої нині не відомо.

 •     1881 року було відкрито першу земельну школу для хлопчиків.
 •     1893 р.- церковно-приходську для дівчаток;
 •       З 1923 року у селі діяла сільськогосподарська школа
 •       У 1944 році –відкрито семирічну школу
 •       Історія середньої школи розпочалась у 1954 році
 •      19 січня 1991 року було введено в дію нинішнє приміщення школи
 •   З 2011-2012 н.р. школа працює над проблемою «Використання новітніх методичних , інформаційних та комп'ютерних технологій як основа формування стійкої мотивації учнів до навчання та підвищення якості навчально-виховного процесу».

     Демократичні перетворення, соціальні зрушення серйозно вплинули на традиційну систему освіти, торкнувшись насамперед її концептуальних ідей.

     Сьогодні школі потрібно здійснити перехід від формування особистості, яка володіє набором знань, до особистості мислячої, здатної активно використовувати набуті знання у практичній діяльності. Ми сьогодні прагнемо будувати такий освітній процес, у якому кожен учень може само реалізуватися, самовизначитися, знайти себе у справі, відчути і пережити в школі під час вирішення навчальних проблем «ситуацію успіху».
     Навчальний заклад працює задля досягнення певної мети. А тому хочу зазначити, що на перший план діяльності керівника у формуванні позитивного іміджу школи виходять ідеї співробітництва і адміністрації, і вчителів, і їхніх вихованців, бо всі вони є активними учасниками процесу навчання від початку і до кінця – від планування мети до одержання результатів.

     Результати приходять уже на протязі навчального року ( олімпіади, конкурси, змагання тощо) і найголовніший результат – випускник, конкурентноспроможний на ринку праці.
     Політичні та соціальні процеси. Що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання.
  Школа має бути державно-громадським закладом, який організовує свою діяльність на грунті національної культури і традицій, а за змістом і формами відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.
     Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем та батьками, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.
В нашій школі ми прагнемо щоб усі вчителі, учні, батьки стали рівноправними суб'єктами навчально-виховного процесу.Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи нашого закладу педагогічний колектив проводить чимало позашкільних і позакласних заходів. Головним із напрямків виховної роботи з учнями є грома-дянське, родинне, військово-патрі-отичне, моральне, трудове, естетичне виховання.
Запровадження змін у роботі з педагогічним колективом зумовлю-но необхідністю формування такої культури діяльності навчального закладу, яка визначала б типовий для школи підхід до вирішення проблеми навчання, виховання й розвитку дітей. Згуртування колективу педагогів, специфіки управління, формування здорового мікроклімату в колективі, стимулювання саморозвитку працівників закладу, їхньої творчої активності, готовності до прийняття рішень і відповідальності за них.
Філософію нашого шкільного життя ми розпочали будувати в попередні роки, а в 2012-2013н.р. і в подальшому будуємо на таких конкретних моральних цінностях:

 • стався до учнів так. Як до власних дітей;
 • люби школярів, захисти їх любов'ю й правдою;
 • не зашкодь;
 • шукай у характерах дітей позитивні риси;
 • навчи дітей думати й любити;
 • виховуй без примусу;
 • жодного дня без новизни;
 • учитель друг і помічник учня в його розвитку й самовдоскона-ленні;
 • учитель учить інших до того часу, доки сам учиться;
 • зберігай і примножуй як вдома.
Контактна інформація
Адреса школи
37330, Полтавська область, Гадяцький район,
с.Розбишівка,вул.Центральна,188(5354)55355 rozbishivsjka-shkola@meta.ua
Місцезнаходження